Samenvatting PDSA webinar over COVID-19 en ITP
04 april 2020

Vrijdagmiddag 3 april konden we live een webinar volgen van de PDSA waar Amerikaanse artsen samen met andere ITP experts uit Italië, Engeland en China spraken over COVID-19 en ITP.

 

CEO van de PDSA Caroline Kruse en Dr. James Bussel leidden de discussie en speelden ook de vragen door die werden gesteld. Er kwamen ook veel feiten over COVID-19 naar voren, die niet in relatie stonden met ITP. We schetsen hier in grote lijnen wat er is besproken.

Dr. Steven Holland van de NIH (National Institute of Health) begint te vertellen dat verspreiding van het Coronavirus gebeurt via druppeltjes die voornamelijk worden verspreid door spreken, hoesten en niezen over een afstand van 3 tot 6 voet (= 90 tot 180 cm). Daarom is het zo belangrijk afstand van elkaar te houden (‘social distancing’).
Hij sprak vervolgens over de testen die er in omloop zijn om Corona aan te tonen. Ten eerste is er een directe virustest waarbij RNA (vergelijkbaar met DNA) van het virus wordt aangetoond. Ten tweede een indirecte test op antilichamen in het bloed waarbij vastgesteld kan worden of je in het (recente) verleden bent blootgesteld aan het virus. Hij gaf ook aan dat het zeer waarschijnlijk is dat antilichamen je beschermen tegen een eventuele her-infectie. Dus heb je eenmaal het Coronavirus gehad, dan zal je het zeer waarschijnlijk niet nogmaals krijgen.
Hij kon geen goede uitspraak doen of er een toegenomen risico is op het krijgen van het Corona virus bij ITP patiënten. Dit heeft hij nog niet aan de hand gehad. Hij benadrukt dat het Coronavirus in zekere zin te vergelijken is met het gewone griepvirus, echter 10 keer dodelijker.


Hij ging ook in op therapieën tegen het Coronavirus. Eigenlijk zijn er nu nog geen bewezen therapieën. Hij gaf aan dat de enige juiste weg om nieuwe therapieën te evalueren via gerandomiseerde prospectieve trials loopt. Deze zijn nog niet gepubliceerd en ook nog niet onderweg.
Belangrijke vragen die beantwoord zouden moeten worden zijn onder meer: is er een plaats voor het gebruik van plasma van patiënten die de ziekte hebben doorgemaakt en of Chloroquine (middel tegen o.m. Malaria) helpt. Over dat laatste zei hij dat er voorlopige aanwijzingen zijn dat Chloroquine niet helpt. Verder legde hij de meeste nadruk op het ontwikkelen van vaccins en gaf aan dat er al verschillende trials gaande zijn, met mogelijk al resultaat in de tweede helft van dit jaar. Hij benadrukte dat het long-ziektebeeld het ergste van de symptomen bij het Coronavirus is.

Ook beantwoordde dr. Holland nog een vraag over de kans op besmetting met het Coronavirus bij het ontvangen van IVIG: die kans is volgens hem nul, uitgesloten dus.

Dr. Charlotte Cunningham-Rundles uit New York heeft ervaring met het behandelen van diverse ziekten met IVIG. Bij Corona patiënten blijkt het volgens haar niet effectief om IVIG te geven, dit in tegenstelling tot een niet-gecontroleerde publicatie over slechts enkele patiënten uit Wuhan. Zij geeft ook aan dat er geen enkele kans is op overdracht van het virus is bij plasmadonatie. Zij gaan dus door met het werven van plasmadonoren en ook met het toedienen van IVIG.


In haar ervaring lijkt er geen toegenomen vatbaarheid voor het oplopen van het Coronavirus bij patiënten die therapieën voor ITP krijgen zoals Rituxumab,  Imuran of TPO-agonisten. Ook dr. Holland bevestigt dat zij nog geen duidelijke trend hebben kunnen waarnemen dat patiënten die behandeld worden met immunomodulatoren (geneesmiddelen die invloed hebben op het immuunsysteem) een verhoogd risico lopen.
Ook voor patiënten die splenectomie (miltverwijdering) hebben ondergaan geldt dat dr. Cunningham geen toegenomen risico ziet voor infectie door het Coronavirus.

 

Dit wordt door dr. Holland bevestigd. Hij geeft aan dat het hier een longziekte betreft en er geen sprake is van circulerende micro-organismen c.q. bacteriën in het bloed, waarbij de milt een belangrijke rol speelt. Wel merkt hij op dat het in de praktijk een probleem kan zijn als koorts zich voordoet. Dit kan zowel Corona zijn als een andere infectie. In dat geval adviseert hij gewoon het protocol te volgen en zo snel mogelijk met antibiotica te starten, totdat een oorzaak van de infectie gevonden is.


Dr. David Kuter uit Boston heeft nog geen problemen met ITP patiënten gehad die splenectomie hadden ondergaan. Hij denkt ook dat er geen toegenomen risico is voor het oplopen van het Coronavirus. Wel denkt hij dat bij de meeste ITP patiënten het aantal bloedplaatjes zal dalen bij een virusinfectie zoals Corona. Hij baseert dit op ervaringen met patiënten die andere virusinfecties opliepen, zoals bijvoorbeeld EBV (Pfeiffer) en CMV (Cytomegalie virus). Hij merkt hierbij overigens op dat 1 op de 10 patiënten juist een hoger bloedplaatjes aantal krijgt, iets waarvoor nog geen goede verklaring is.
Vraag over profylactische antibiotica: volg de richtlijn. In verschillende landen wordt hier anders mee om gegaan, maar in het algemeen geldt: bij klachten/koorts direct beginnen met antibiotica.

In de discussie met Dr. Wu kwam ook de Chinese ervaring naar voren. Ook zij gaf aan geen ITP patiënten met Corona gezien te hebben.

 

Dr. Nicolah Cooper uit Londen vertelt dat er binnen de beperkte ervaring met het Coronavirus nog geen verschil waarneembaar is tussen verschillende vormen van immunosuppressieve therapie en het oplopen van het virus. Dr. Francesco Rodeghiero uit Italië bevestigt dat patiënten behandeld met Rituximab, voor welke indicatie dan ook, het niet slechter doen dan mensen met een goed immuunsysteem bij infectie van het Coronavirus.

Een andere interessante item dat ter sprake kwam is dat bepaalde bloedgroepen enige bescherming zouden kunnen bieden tegen ernstige ziekteverschijnselen bij Corona (bloedgroep O zou minder frequent ernstige ziekte tonen). Dr. Francesco Rodeghiero kon dit niet bevestigen, maar er is ook geen specifiek onderzoek naar gedaan.

 

Dr. James Bussel vatte samen dat kon worden geconcludeerd dat het lijkt dat ITP patiënten niet meer risico lopen om besmet te raken met het Coronavirus. Ook in Italië waar intussen veel Corona patiënten zijn, zijn geen ITP patiënten met het virus bekend. Ook werd dr. Steven Holland geciteerd op het punt dat trials nodig zijn om (nieuwe) therapieën te evalueren.

Afsluitend merkte Caroline Kruse nog op dat de PDSA samenwerkt met farmaceuten om de toevoer van medicatie die voor ITP patiënten van belang zijn in stand te houden.

 

 

 

 

 

 

terug naar de vorig pagina
Wat is ITP?

Wat is ITP?

ITP is een auto-immuunziekte, waarbij patienten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes (auto-antistoffen)...

Meer over ITP

Behandeling

De behandeling van een trombocytopenie is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de verschijnselen en of er sprake is van een acute of chronische vorm van trombocyt...

Meer over de behandeling
Forum

Forum

Dit besloten forum is alleen voor leden toegangelijk.

Ga door naar het forum